IMPRESSUM

Gla­vna i od­go­vor­na ure­dni­ca
Mer­si­ha Dri­nja­ko­vić (mersihad@gmail.com)

Urednica
Alma Duraković (alma@gracija.ba)

Novinari
Amina Obućina,
Mila Durić, Ivana Zimić

UREDNIK Fo­to­gra­fije
Nikola Blagojević

Sara­dni­ci
Ve­dra­na Božinović, Ozren Kebo,
Amra Zvizdić

Di­re­ktor iz­da­nja
Belma Pećanin (belma@gracija.ba)
gsm: 061 172 020

Mar­ke­ting
Almir Tahirović
(almir.tahirovic@gracija.ba)
gsm: 062 342 731

DTP
Mensur Muzurović

Iz­da­vač: GRACIJA-PRESS d.o.o.

Adre­sa re­da­kci­je
Sken­de­rpašina 4, 71000 Sa­ra­je­vo
Te­le­fon +387 33 261 710,
+387 33 261 711
e-ma­il: marketing@gra­ci­ja.info

Zabranjeno je prenošenje
fotografija i tekstova
bez pismenog dopuštenja izdavača